آخرین و نخستین سفارش های هواشناسی برای كشاورزان

آخرین و نخستین سفارش های هواشناسی برای كشاورزان خرید و فروش حیوان خانگی: انجام عملیات هرس در باغات میوه، غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش و مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی كشاورزی برای امروز (۲۸ اسفندماه) تا روز جمعه (۳ فروردین ماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان به علت وزش باد شدید در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• انجام عملیات هرس در باغات میوه

• انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار پیش از متورم شدن جوانه ها

• انجام عملیات محلول پاشی جهت كنترل كنه گالزا در باغات آلوی آلوده پیش از متورم شدن جوانه ها به جز در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغات

• كوددهی باغات میوه به روش چالكود با استفاده از كودهای شیمیایی و كود حیوانی پوسیده به جز در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• مبارزه با سرخرطومی یونجه به جز در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و كلزا به جز در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با شته مومی كلزا به جز در استان آذربایجان شرقی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و در استان های آذربایجان غربی در روز چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان به علت وزش باد شدید در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغات

• تولید قیم برای نهال غرس شده به خصوص در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• زراعت:

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در ایام دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان به علت وزش باد شدید در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده بعد از گاورور شدن خاك

• اقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با بیماری های درختان میوه پیش از تورم جوانه ها به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با شپشك ها پیش از تورم جوانه ها به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• استفاده از نهال های لیبل دار و دارای گواهی بهداشتی از نهالستان های مجوزدار و معتبر جهت احداث باغ

• ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• انجام هرس اصولی و سبك درختان در ساعات گرم روز

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار پیش از باز شدن جوانه ها به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید و احتمال وقوع ورس

• نخودكاران در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات كشت نخود مبادرت كنند.

• سم پاشی مزارع كلزا و گندم در مناطقی كه زمان آن فرا رسیده ضد علف های هرز به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع كلزا به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• بازدید اماكن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم

• مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و گندم و جوكاران به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت ضرورت به جز در استان همدان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با عنایت به شرایط آب و هوائی

• استان مازندران:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد و خودداری در روز پنج شنبه به علت بارش و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با عنایت به شرایط آب و هوایی

• مصرف مواد آلی در باغات مركبات در خارج از سایه انداز درخت

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• ادامه هرس سبك درختان مركبات ( هسته داران و دانه داران)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• وجین دستی یا كنترل شیمیایی مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز پنج شنبه به علت بارش و وزش باد

• مصرف سموم قارچ كش جهت كنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روز پنج شنبه به علت بارش و وزش باد

• كنترل شیمیایی باغات مركبات صرفاً با روغن و لك (در صورت لزوم با سموم كنه كش ) به جز در روز پنجشنبه به علت بارش و وزش باد

• زراعت:

• مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز پنجشنبه

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت سبزیجات برگی به جز در روز پنجشنبه به علت بارش و وزش باد

• آماده سازی زمین جهت كاشت سبزیجات بهاره به جز در روز پنجشنبه به علت بارش و وزش باد

• كنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور

• زنبورداری:

• انتقال كندوهای زنبور عسل به مزارع كلزا

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده

• استان گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید و خودداری در روز پنجشنبه به علت بارش و وزش باد

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• زیتون كاران به منظور كاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشك سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به علت بارش باران و وزش باد) بر مبنای سفارش های كارشناسی و جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده را انجام دهند.

• برای مبارزه با راب و حلزون می توانید با نظر كارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیكی، تولید موانع فیزیكی مثل خلك اره، تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه های غیر سمی استفاده از طعمه مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به علت بارش باران و وزش باد»

• به علت افزایش رطوبت هوا در خلال روزهای اخیر و افزایش احتمال مبتلا شدن به آفات و بیماری های قارچی، انجام موارد زیر به مركبات كاران سفارش می شود: «جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیكی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، حفظ دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشك، آفت زده و شكسته، ضدعفونی محل برش ها و شكاف ها و پارگی ها با تركیبات مسی و پوشاندن انها با چسب پیوند»

• زراعت:

• مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز پنجشنبه

• نوغانداری:

• كشاورزانی كه درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به كف بر كردن آنها اقدام نمایند.

• مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• در صورت معرفی بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمك ضروری می باشد.

• ضدعفونی استخرهایی كه ماهی آن صید و برداشت شده با آهك انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.

• در صورت وجود بچه ماهی در استخر، با استفاده از طناب كشی از صدمه و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری نمایند.

• با عنایت به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاكی و كم آبی موجود نسبت به استفاده حداكثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام گردد.

• در ورود آب به داخل استخرهای خاكی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به كارگیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب هم استفاده گردد و كنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یكبار به جهت كنترل عدم پارگی صورت گیرد.

• بعد از آبگیری استخرها از دادن هرگونه كود در هوای ابری و بارانی خودداری شود.

• استان گلستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید و خودداری از این كار در روز پنجشنبه به علت بارش و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان اقدام نمایند.

• انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مركبات و زیتون

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• زراعت:

• مصرف كودشیمیایی سرك در مزارع آبی و دیم غلات پیش از آغاز بارش در روز پنجشنبه

• كشاورزان گندم كار و جوكار در صورتیكه اراضی آن ها لب شور است از كود سرك سولفات آمونیوم استفاده كنند.

• كشاورزان در صورت مشكل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاك مزرعه، پیش از آبشویی حتما با كارشناسان مراكز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه كشور مشورت و ماده اصلاح كننده مناسب را مصرف كنند.

• با عنایت به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازك برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی كنند به جز در روز پنجشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان در استان های قم و سمنان در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن مزارع

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده بعد از گاورو شدن اراضی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار پیش از باز شدن جوانه ها به جز در استان قم در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان قم در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید به علت احتمال ورس

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز در استان قم در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در استان قم در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان قم در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سمنان در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان یزد احتیاط در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری از انجام این كار در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل از آبیاری خودداری كنند.

• جهت مبارزه با كرم سرشاخه خوار و كرم مغز خوار پسته ( زنبور مغز خوار ) نسبت به جمع آوری و معدوم كردن پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام نمایند.(سوزاندن یا مدفون كردن زیر خاك)

• كشت سبزی و صیفی و گیاهان دارویی به جز در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• با عنایت به كاهش دمای هوا و تداوم دماهای صفر و نزدیك صفر در بیشتر مناطق به خصوص باغات مناطق كوهستانی تا بامداد سه شنبه این هفته به باغداران استان یزد سفارش می شود: «طی شب های یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه نسبت به آتش زدن كاه و كلش، بقایای گیاهی ( پوست پسته و بادام و گردو) و سوزاندن كود و چربی های حیوانی (دنبه سوزون) و تولید دود در سطح باغ ها اقدام نمایند.

آب پاشی با آب ولرم با استفاده از سیستم های تحت فشار در زمان كاهش دما هم می تواند به كاهش خسارت سرما كمك نماید.

• محلول پاشی با كائولین ۱۰ در هزار هم می تواند پس از تورم جوانه ها تا ظهور خوشه به كاهش اثر سرما كمك نماید.

• حتی المقدور با عنایت به مخاطرات زیست محیطی و محدودیت های موجود از آتش زدن لاستیك در باغ ها خودداری شود.

• از انجام عملیات شخم در باغ ها در ایام سرما خودداری شود.

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و كلزا در در مناطقی كه دما بیش از ۸ درجه سانتیگراد است به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده وزش باد و در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اصفهان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده وزش باد و در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان یزد در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• كشت حبوبات به جز در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید

• دامداری:

• جهت جلوگیری از ورم پستان گاوهای شیری و شیوع بیماری های تنفسی، كودهای خشك از محل نگهداری دام خارج و در محل مناسب نگهداری شود.

• با عنایت به بارندگی و افزایش رطوبت جهت پیشگیری از شیوع بیماری های تنفسی نسبت به كاهش تراكم دام در محل پرورش اقدام گردد.

• شیلات:

• از تغذیه ماهی های قزل آلا در ایام كاهش دما خودداری یا حداكثر به یك وعده غذایی اكتفا شود.

• نسبت به روشن نگه داشتن دستگاه های هواده به صورت ۲۴ ساعته یا حداقل از غروب خورشید تا طلوع آفتاب اقدام گردد.

• نسبت به كاهش تراكم ماهیان قزل آلا در استخر خصوصا در مناطق گرم اقدام گردد.

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در استان خراسان شمالی در روز پنجشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات و نهال های جوان با عنایت به وزش باد شدید در روز پنجشنبه

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• پاكسازی آبراهه ها و كانال های آبیاری در باغات

• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجداسازی غده های ناسالم

• تمیز كردن پوشش گلخانه ها برای استفاده ازنور به علت وجود ابرناكی در خلال فصل پاییز وزمستان

• كوددهی به روش چال كود در باغات پس از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید

• مبارزه با علف های هرز به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

• كشت انتظاری حبوبات به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دمایی

منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی و كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و خودداری در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دما

• محافظت از گلخانه ها و تاسیسات كشاورزی و نهال های جوان در استان خراسان جنوبی و كرمان در روز پنجشنبه و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• خرید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبر

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالكود

• كوددهی پسته به روش چالكود

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری به جز در استان خراسان جنوبی و كرمان در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• كشاورزانی كه قصد كشت بهاره دانه های روغنی اعم از كلزا، گلرنگ، كشتهای زیر پلاستیك و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام نمایند.

• با عنایت به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات كشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت با كارشناسان جهاد كشاورزی نسبت به مبارزه به جز در استان خراسان جنوبی و كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در روز پنج شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید اقدام گردد.

• كشاورزان گندمكار، جوكار و كلزاكار نسبت به مصرف تركیبات كودی حاوی اسید هیومیك به همراه كود اوره به صورت كودآبیاری تا پیش از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در استان خراسان جنوبی و كرمان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید اقدامشود.

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به كاهش دما

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز دوشنبه به علت وزش باد و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

• با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات اقدام نمایند.

• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای

• تغذیه باغات(مركبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماری های قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• هرس خشكه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده

• تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.

• زراعت:

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا در ساعات گرم روز به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی به جز در استان هرمزگان در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد اقدام نمایند.

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• تغذیه كلونی های زنبور عسل با خمیر شیرین و كیك گرده

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم یپاشی در روز چهارشنبه به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان

• جمع آوری كلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات مركبات

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• با عنایت به كمبود منابع آبی در مورد كنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه كنترل نهایی صورت گیرد.

• زراعت:

• كلیه مزارع غلات، باغات سبزی و صیفی نسبت به آبیاری مزارع اقدام نمایند.

• در مزارع كلزا از قطع زودهنگام آبیاری خودداری شود تا دانه بندی به نحو احسن انجام شده وزن هزار دانه افزایش یافته و به تبع آن عملكرد مناسبی حاصل شود.

• در مزارعی كه به خوشه و گل نرفته اند در صورت مصرف كود سرك تلاش شود كه میزان كود مصرفی به حداقل ممكن كاهش یابد تا از تولید تنش شوری و تشنگی (خشكی) در مزارع جلوگیری شود.

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم

• محلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزراع گندم و كلزا

• سرویس دستگاه ها و كمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اكنون در استان خوزستان

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دمایی

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
1396/12/28
20:01:50
5.0 / 5
4904
تگهای خبر: آب , آتش , بارش , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک