اجتناب از چرای دام در حاشیه رودخانه ها

سفارش های هواشناسی به كشاورزان برای آخرین روزهای فروردین

سفارش های هواشناسی به كشاورزان برای آخرین روزهای فروردین خرید و فروش حیوان خانگی: تولید سایبان برای كندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل باران، خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها به علت احتمال بارش باران و مبارزه با علف های هرز مزارع گندم همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پایانی فروردین ماه است كه از جانب اداره هواشناسی كشاورزی صادر گردیده است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (دوشنبه ۲۷ فروردین) تا روز جمعه (۳۱ فروردین) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش دما

• انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره همچون سوزاندن كاه و كلش، استفاده از بخاری و دستگاه های مه پاش

• استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به علت وزش باد شدید

• مبارزه با كنه گالی در باغات آلو به جز در در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• مبارزه با بیماری های لكه غربالی، شانكر، پیشگیری از بیماری های سفیدك سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

• خودداری از آبیاری باغات به علت وقوع بارش

• زراعت:

• ادامه انجام عملیات كاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• مصرف كود سرك در زراعت های پاییزه پیش از روز پنجشنبه

• احداث خزانه نشای گوجه فرنگی به جز در در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• ادامه عملیات كاشت نخود دیم در ارتفاعات تا پیش از روز پنجشنبه

• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو به جز در در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• پایش آفت سن در مزارع غلات

• مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف كش های پیش از كشت به جز در در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره همچون سوزاندن كاه و كلش، استفاده از بخاری و دستگاه های مه پاش

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش دما

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغات و افزایش دما

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد پس از اتمام بارش

• آماده سازی زمین جهت انجام كشت بهاره به جز در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام پنج شنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد شدید

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• پیش بینی تمهیدات لازم در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراكی جهت مقابله با كاهش دما

• انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی بهاره همچون سوزاندن كاه و كلش، استفاده از بخاری و دستگاه های مه پاش

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش دما

• تولید شبكه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه كشت شده

• سربرداری نهال های تازه كشت شده جهت تولید فرم اولیه

• توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور

• ادامه مبارزه با علف های هرز دراسرع وقت

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پس از ریختن گلبرگ ها

• مبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل ها طبق سفارش كارشناسان مربوطه

• مبارزه با سفیدك حقیقی هلو و شلیل پس از ریزش گلبرگ ها به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• مبارزه با شته مومی كلزا به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تولید شبكه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پس از ریختن گلبرگ ها به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• سیب زمینی كاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده كردن غده ها جهت كشت های بهاره اقدام نمایند.

• زراعت:

• توقف هرگونه عملیات خاك ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• مصرف كودهای پودری پتاس بالا در مزارع كلزا، گندم و جو همراه آبیاری

• هوادهی به خزانه های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز

• مبارزه با سوسك های گرده خوار در مزارع كلزا در صورت مشاهده مطابق نظر كارشناسان محل بویژه در مورد سموم مناسب سفارش می گردد.

• مبارزه با سن مادر مطابق نظر كارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بخصوص در كلیه مناطق به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• مصرف كود سرك ازته در مزارع گندم آبی پیش از وقوع بارش

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش دما

• خوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با عنایت به شرایط آب و هوائی

• ماشین آلات كشاورزی:

• توقف عملیات خاك ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاك اراضی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در ایام دوشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد و سرما با عنایت به كاهش دما

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش و احتمال سرمازدگی

• دادن كود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (همراه بارندگی)

• با عنایت به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاك و شروع رشد ریشه، انجام كوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر مبنای میزان تولید سال قبل و سن درختان (با نظر كارشناس)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در ایام بارانی)

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد، سرما

• سم پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (به جز در ایام بارانی)

• زراعت:

• آماده سازی زمین جهت كاشت برنج، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیری

• كنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت سبزیجات برگی

• آماده سازی زمین جهت كاشت سبزیجات بهاره

• مصرف كود سرك و محلول پاشی با كودهای تقویتی در مزارع كلزا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر كارشناس در اوایل روز (به جز در ایام بارانی)

• كنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و حذف علف های هرز حاشیه مزارع

• مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ كش نظیر فالكن و ركس دو (به جز در ایام بارانی)

• كلزا كاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل شته، سوسك پلن خوار ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• گندم كاران با عنایت به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به سمپاشی منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر مبنای سفارش های كارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.

• شالیكاران به منظور كاهش خسارت ناشی از بیماری های گیاهی پیش از جوانه دار كردن بذور به ضدعفونی كردن بر مبنای سفارش های كارشناسی اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به افزایش دما در انتها هفته نسبت به هوادهی خزانه های برنج اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در ایام دوشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش در استان مازندران در روز دوشنبه و در استان گیلان در ایام دوشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• تولید سایبان برای كندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• آبزی پروران در هفته جاری نسبت به كود دهی استخرها از روز سه شنبه تا جمعه اقدام نمایند.

• به دلیل اختلاف وزنی كمتر ماهیان در زمان رشد الزامی است تعداد تشتك های غذادهی بیشتر و زمان و محل غذا دهی ماهیان ثابت باشد.

• باید علوفه دهی به ماهیان آمور در منطقه محصور شده صورت گیرد.

• وزن مناسب كشت كپور ماهیان چینی (فیتوفاك، بیگ هد و آمور) ۸۰ تا ۱۵۰ گرم است كه بایستی رعایت شود.

• در صورت معرفی بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمك ضروری می باشد.

• در صورت وجود بچه ماهی در استخر، با استفاده از طناب كشی از صدمه و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری نمایند.

• با عنایت به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاكی و كم آبی موجود نسبت به استفاده حداكثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام گردد.

• در ورود آب به داخل استخرهای خاكی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به كارگیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب هم استفاده گردد و كنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یكبار به جهت كنترل عدم پارگی صورت گیرد.

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به علت بارش باران و در روز جمعه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش و احتمال سرمازدگی

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش دما

• غرس نهال و ضدعفونی كردن ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• زراعت:

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز دوشنبه به علت بارش باران و در روز جمعه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به علت بارش باران و در روز جمعه به علت بارش پراكنده باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش دما

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش و احتمال سرمازدگی

• پایش و كنترل آفت سرخرطومی گیلاس در باغات به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زراعت:

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه پیش از آغاز بارش در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش دما

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش دما و احتمال سرمازدگی

• به منظور پیشگیری از آفت سوسك چوب خوار درختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم كردن طوقه های خشك آلوده به لارو آفت پیش از خروج حشره كامل اقدام نمایند.

• باغداران مناطق سردسیر در زمان گلدهی درختان میوه دانه دار از آبیاری باغات خودداری و بعد از تشكیل میوه و ریزش گلبرگ ها به آبیاری اقدام نمایند.

• باتوجه به كمبود بارش، باغداران از مصرف كودهای ازته خودداری و به مصرف كودهای آلی وپتاس اقدام نمایند.

• باغداران نسبت به مبارزه مكانیكی ضد علفهای هرز با حداقل عملیات خاك ورزی اقدام نمایند.

• باغداران جهت مبارزه با آفت كرم خراط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی اقدام نمایند. جهت اطلاع از نحوه تهیه خمیر سمی به مدیریت جهاد كشاورزی رجوع كنند.

• باغداران مناطق سردسیر تمهیدات لازم را در برابر كاهش دما و سرمازدگی بهاره درختان شكوفا به عمل آورند.

• به باغداران نواحی مركزی استان(خمینی شهر، اصفهان و نجف آباد) سفارش می گردد از پنجشنبه (۳۰ فروردین) به مبارزه با نسل اول كرم سیب با سموم مناسب سفارش شده اقدام نمایند.

• زراعت:

• پایش زنگ گندم پس از اتمام بارش

• خودداری از انجام عملیات آبیاری به علت وقوع بارش در ایام دوشنبه و سه شنبه

• كشاورزان دارای كشت تونلی از برداشت پلاستیك تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری كنند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در استخرها اقدام گردد.

• نگهداری ماهی در استخرخصوصا درروزهای ابری باید با كاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاه های هواده همراه باشد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دما

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش دما و احتمال سرمازدگی

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد

• تنظیم دور آبیاری به علت بارش های اخیر ترجیحا خاموش كردن موتور چاه های عمیق و نیمه عمیق برای ذخیره سهم آب

آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو كرم خراط

• جلوگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• در باغاتی كه شكوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سم پاشی جلوگیری شود.

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت كاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با عنایت به كاهش محسوس دما

• زراعت:

• كودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• سم پاشی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• آماده كردن زمین برای كشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• بازدید از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای

• واكاری چغندر قند در نقاطی كه بذر سبز نشده به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل بارش باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به استخرهای پرورش ماهی

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها

منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دما

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش و احتمال سرمازدگی

• محافظت از گلخانه ها با عنایت به وزش باد

• عدم آبیاری باغات و مزارع با عنایت به بارش باران در ایام دوشنبه و سه شنبه

• مراقبت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد

• گذاشتن قیم در كنار نهال های تازه غرس شده به دلیل وزش باد

• بازدید از كانال های آبیاری و جوی ها و پاكسازی راه آب ها به دلیل وقوع رواناب

• كاشت شبدر علوفه ای در سیستان به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زمین هایی كه قراراست به كشت صیفی جات اختصاص پیدا كند در صورت نیاز با كود حیوانی و فسفره از هم اكنون تقویت شوند.

• كاشت خربزه وهندوانه در سیستان پس از افزایش دما و به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• جهت مبارزه با مگس خربزه زمین هایی كه برای كشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسك و چنگك شخم زده شوند.

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا، گندم و جو به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• پایش مزارع گندم در مورد عدم آلودگی به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در مورد عدم آلودگی به افت سن به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• بازدید از مزارع كلزا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• دامداری و مرغداری:

• برای تثبیت وضعیت اكولوژیك دریاچه هامون و جلوگیری از ریزگردها درمحدوده دریاچه هامون از هرگونه چرا و تردد دام به شدت جلوگیری شود.

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد شدید و در استان هرمزگان در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز پنجشنبه به علت وزش باد شدید و در استان بوشهر در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد و در روز جمعه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دما

• محافظت از گلخانه ها با عنایت به وزش باد شدید

• انجام اقدامات حفاظتی به خصوص در نهالستان ها و نشاكاری ها با توجه كاهش و احتمال سرمازدگی

• پایش باغات مركبات برای شپشك مركبات به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد

• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد

• زراعت:

• كود پاشی بصورت سرك خصوصا در مناطق شمالی استان فارس با عنایت به پیش بینی بارش

• انجام عملیات پایش شته مومی در مزارع كلزا و گلرنگ به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد

• پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در ایام بارانی و دارای وزش باد

• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) پس از اتمام بارش ها

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با عنایت به وقوع بارش

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به علت بارش باران و وزش باد و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش باد

• با عنایت به كمبود منابع آبی در مورد كنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه كنترل نهایی صورت گیرد.

• عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به علت وقوع بارش و وزش باد

• زراعت:

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با عنایت به احتمال خوابیدگی محصول به علت وزش باد

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم

• با عنایت به پیش بینی ها و رطوبت نسبی هوا كلزاكاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری كنند تا رطوبت بوته ها بر اثر تابش خورشید كاهش یابد.

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به كاهش دما

• خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با عنایت به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز دوشنبه به علت بارش باران و وزش باد و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به علت بارش باران و وزش باد و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• زنبورداری:

• محافظت از كندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت اقدام نمایند.
1397/01/27
16:07:46
5.0 / 5
4612
تگهای خبر: آب , آتش , آلودگی , بارش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک